Mediation

In elk geschil ligt wel een oplossing verscholen die voor alle partijen aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is. Soms is dat moeilijk voorstelbaar, omdat de verhoudingen gedurende conflicten dikwijls verslechterd zijn. Ervaring uit de praktijk heeft echter bewezen dat bemiddeling door een mediator in deze situaties goed kan helpen.

 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Mediation heeft een aantal eigenschappen zoals zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
De mediator heeft geen besluitvormende rol. Het zijn de partijen zélf die vanuit hun zelfstandigheid beslissen over de uitkomst van hun conflict.

De eigen invloed van de partijen op het proces en het resultaat is maximaal. Dit in tegenstelling tot arbitrage, rechtspraak en bindend advies waar het om bovenpartijdige geschilbeslechting gaat.
De mediator is onafhankelijk en heeft zelf geen belang bij bepaalde uitkomsten.
Bronnen: Handboek mediation van H. Prein.

 

Doel

Het belangrijkste doel van mediation is het beslechten van geschillen door het bereiken van overeenstemming tussen partijen. De mediator heeft primair tot doel om de zelfbeschikking en het communicatieproces te stimuleren.

 

Resultaat

Oplossing van het probleem lucht op en maakt energie vrij voor leukere dingen.
Het vormt dikwijls een nieuwe basis voor betere communicatie en samenwerking.

De doorgaans positieve resultaten van mediation zijn toe te schrijven aan een aantal factoren:

 • Partijen blijven de baas over het probleem
 • Partijen zijn actief; gaan zelf op zoek naar de beste oplossing voor beiden
 • De ervaring leert dat partijen creatief zijn en vaak tot een oplossing komen die ze van tevoren niet bedacht hadden
 • Een gezamenlijke oplossing betekent een hoge acceptatiegraad
 • De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en is getraind in het begeleiden van het oplossingsproces

 

 

Voor wie?

Ik bied mediation aan in opdracht van werkgevers en particulieren.
Zowel bij persoonlijke kwesties als bij zakelijke geschillen.
Mediation is helpend als:

 • U een geschil heeft en daar op korte termijn van af wilt
 • U liever geen gerechtelijke procedure wilt, inclusief hoge kosten
 • U te maken heeft met een geschil tussen werknemer en werkgever of werknemers onderling
 • U een kwestie heeft in de familie, bijvoorbeeld over verdeling van nalatenschap
 • U gaat scheiden en samen het wettelijk verplichte ouderschapsplan gaat maken
 • U een geschil heeft met uw leverancier
 • U een conflict heeft met de buren over bijvoorbeeld gedrag, kavelafscheiding of verbouwing

 

 

Werkwijze

Allereerst is het van belang dat beide partijen vrijwillig het traject ingaan en gezamenlijk een mediator kiezen en deze vervolgens benaderen.

 • Intake en eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek. Tevens leg ik u uit wat mediation inhoudt, welke uitgangspunten we gezamenlijk hanteren en wat het tarief is.
U krijgt in dit gesprek allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.
Indien u besluit met mij als mediator in zee te gaan worden de afspraken beschreven in de mediationovereenkomst. Dit wordt door beide partijen en de mediator ondertekend.
 • Mediationbijeenkomst(en)
Na één of meerdere gesprekken is bekend hoe u beide tegen de kwestie aankijkt. Het is duidelijk wat voor ieder de kern van de zaak is en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.
 • Onderhandeling
Beide partijen werken constructief aan oplossingen die zoveel mogelijk de wederzijdse belangen dienen. U kunt van mij verwachten dat ik beproefde technieken gebruik waarmee ik u help oplossingen te vinden. Daarna toets ik met beide partijen hoe haalbaar de oplossingen zijn.
 • Vaststellingsovereenkomst
Afspraken tussen partijen worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken.
Daarna is de mediation afgerond.

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen dan stopt de mediation. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt.

 

 

Duur

Hoeveel gesprekken er over welke periode worden gevoerd is per vraag verschillend.  De mate van escalatie speelt hierbij onder andere een rol. De meeste mediations zijn binnen vier weken afgerond. Langer dan drie maanden is een uitzondering. Dikwijls zijn er acht tot tien contacturen nodig om tot een overeenkomst te komen. Soms is de kwestie echter sneller opgelost.

 

Betaling van de kosten

Uurtarief en eventuele andere kosten worden door partijen gedragen, doorgaans in een af te spreken verhouding. Meestal betaalt iedere partij de helft .
In een arbeidsconflict is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten op zich neemt.

 

Locatie

Mediation vindt bij voorkeur plaats in een neutrale omgeving waarbij beide partijen zich vrij voelen.
Indien gewenst bent u van harte welkom in mijn praktijk in Bemmel.
Het is een veilige en sfeervolle ruimte in een rustige omgeving, waar u kosteloos gebruik van kunt maken.