Visie en benadering

Visie

Wie zijn eigen weg gaat kan door niemand worden ingehaald.
Wij, mensen, zijn meer dan eens in staat om te kiezen hoe wij ons verhouden tot veranderingen in de werk- of privésituatie. Het vermogen om onder de gegeven omstandigheden heldere keuzes te maken komt tot stand door eigen overtuigingen en waarden onder de loep te nemen, bij te stellen en vervolgens nieuw gedrag te oefenen. Het resultaat is dat  ieder van ons op effectieve wijze zelf de regie kan houden.

In het dagelijks leven en in mijn praktijk zie ik dat het ons, mensen, dikwijls lukt op geheel eigen kracht koers te houden. Soms lukt dat niet. Tegenslag of verandering vormen dan obstakels. Gevoelens van onzekerheid krijgen de overhand.
Ondersteuning door een buitenstaander die relevante vragen stelt, biedt nieuwe perspectieven en nieuwe kansen.

Ook als de koers wel helder is of lijkt, is het verrijkend om eens stil te staan en nieuwe wegen te verkennen.

Met mijn kennis en vaardigheden in een breed werkveld en op diverse functieniveaus
kijk ik als coach en mediator onbevangen naar u en uw omgeving. Op professionele wijze vraag ik u het hemd van het lijf, werk met u samen aan bewustwording, inzichten en effectiever gedrag. Mijn grootste drijfveer is passie voor de medemens in het algemeen en in zijn of haar relatie tot arbeid in het bijzonder.

 

Benadering

Mijn benadering rust op 5 pijlers

  1. Inzet op de autonomie van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor het goed gebruiken van de op dat moment aanwezige persoonlijke kracht tijdens het traject.
  2. Ik werk vanuit een grondhouding van niet-weten. Dat is een nieuwsgierige houding die uitnodigt tot het zoeken, experimenteren en toepassen van nieuwe mogelijkheden voor de cliënt.
  3. Anderen zeggen van mij dat ik dikwijls een stap meer doe dan aanvankelijk verwacht wordt. Ik heb een dienstbare opstelling waarbij cliënten zich doorgaans welkom voelen.
  4. Opbouwen van wederzijds vertrouwen is de basis van het contact.
  5. Maatwerk staat centraal; uw vraag is leidend. Samen met u bepaal ik het aantal bijeenkomsten. Indien noodzakelijk verwijs ik in een vroeg stadium naar andere passende hulp- en dienstverlening.